Mahara kasutustingimused

Tartu Ülikooli Mahara kasutamiseks peate nõustuma järgmiste kasutustingimustega. Lisainfo eope@ut.ee.

I. Üldist

1.1. Tartu Ülikooli Mahara on avatud lähtekoodiga e-portfooliote keskkond, mis asub aadressil https://mahara.ut.ee.

1.2. Mahara haldajaks on Tartu Ülikool (edaspidi ülikool), kes pakub Maharat ülikooli töötajatele, üliõpilastele ning täiendusõppijatele e-portfooliote ja DigiCV loomiseks.

1.3. Mahara kasutajateks on füüsilised isikud, kes omavad Mahara kasutajakontot.

1.4. Kasutajatel on Mahara kasutamine võimalik üksnes kõikide kasutustingimustega nõustumise korral.

1.5. Mahara kasutamine on võimalik üksnes personaalse ja isiku tuvastamist võimaldava konto kaudu. Maharasse on võimalik siseneda Mahara avalehelt ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga või Moodle’i (https://moodle.ut.ee) kaudu.

II. Mahara konto loomine ja kustutamine

2.1. Maharas ei saa kasutajad endale ise kontosid teha. Maharasse sisenemine toimub ülikooli töötajate ning üliõpilaste puhul ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga või Moodle’i kaudu.

2.2. Osaliselt või täielikult veebipõhistel täiendusõppekursusel osalejatele luuakse kursusele registreerumisel toodud isikuandmete (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, isikukood) alusel Moodle’i konto, millega on võimalik Moodle’i kaudu siseneda ka Maharasse.

2.3. Mahara kasutaja ei pea Mahara kasutamiseks esitama lisaandmeid. Ülikooli kesksest andmebaasist kantakse Maharasse üle kasutaja ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja kasutajatunnus. Kui Maharasse sisenetakse Moodle’i kaudu, siis kantakse Mahara profiili üle Moodle’i kasutajakontol olev foto (kui see on Moodle’is olemas). Soovi korral saab kasutaja foto oma Mahara profiililt kustutada ja/või uue foto lisada. Oma isikuandmete avalikustamise eest e-portfoolios või DigiCV-s on iga kasutaja ise vastutav.

2.4. Tasemeõppes osaleja (rakenduskõrghariduse-, bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekaval õppija) või ülikooli töötaja konto säilitatakse Mahara andmebaasis aktiivsena kuni õpingute või töösuhte lõpuni. Kontod muutuvad mitteaktiivseks pärast ülikooli lõpetamist või ülikooliga töölepingu lõppemist.

2.5. Täiendusõppes osalejate Mahara kontod on aktiivsed seni, kuni kasutajad omavad kontot Moodle’is. Täiendusõppijate Moodle’i kontod säilitatakse Moodle’i andmebaasis seni, kuni täiendusõppija on seotud mõne Moodle’i kursusega. Moodle’i kontode kustutamine toimub üks kord aastas juulis ning Moodle’i andmebaasist kustutatakse kontod, mille omanik ei ole seotud ühegi Moodle’i kursusega ning ei ole viimase 365 päeva jooksul Moodle’isse sisenenud. Pärast täiendusõppija Moodle’i konto kustutamist ei ole täiendusõppijal enam võimalik Maharasse siseneda.

2.6. Maharas säilivad kasutajakontod ka pärast ülikooli arvutivõrgu kasutajakonto mitteaktiivseks muutmist/kustutamist või täiendusõppija Moodle’i konto kustutamist. Soovi korral on kasutajal õigus igal hetkel esitada ülikoolile taotlus oma konto kustutamiseks Maharas, saates taotluse e-postile eope@ut.ee.

2.7. Konto ja kõik kontoga seotud Maharas olevad andmed ning sisu kustutatakse hiljemalt kahe nädala jooksul pärast vastavasisulise taotluse saamist. Kui kustutatud kasutaja on panustanud Mahara rühmades sisu lisamisel (nt foorumi postitused, rühmas üleslaetud failid või loodud lehed), siis see sisu on ka pärast konto kustutamist kättesaadav, kuid on anonümiseeritud (lisaja nime kuvatakse kui “Kustutatud kasutaja”).

III. Kasutaja õigused, kohustused ja vastutus

3.1. Kasutajal on võimalik Maharas koostada DigiCV (andmete import TÜ ÕISist ja personali andmebaasist või ETISest), pidada päevikut, laadida üles faile, teha rühmatööd, koondada erinevaid andmeid lehtedele, moodustada lehtedest kollektsioone, avalikustada üksikuid lehti või kollektsioone või esitada need Moodle`is hindamiseks. E-portfooliod võivad sisaldada teksti, pilte, audio- ja videoklippe ning muid materjale (nt dokumendifaile).

3.2. Maharat kasutatakse ülikooli õppe-, teadus- ja administratiivtöö eesmärkidel ning kasutaja vastutab lehtede sisu korrektse ja seadusliku kasutamise eest. Maharasse üleslaetavad failid jm sisu kuuluvad Eesti Autoriõiguse seaduse järgi kaitsmisele. Kasutaja on vastutav selle eest, et on olemas kasutusload teiste autorite teoste kasutamiseks. Plagieerimise juhtumeid käsitletakse vastavalt ülikooli reeglitele.

3.3. Mahara konto kasutamisel kohustub kasutaja võtma kasutusele kõik meetmed, et vältida kolmandate isikute ligipääs oma kontole (näiteks parooli vahetus). Samuti tuleb tekkinud ohu korral teavitada Mahara kasutajatuge e-posti teel eope@ut.ee.

3.4. Mahara kasutamisel on keelatud mistahes tegevused, mis võivad kahjustada Mahara toimimist või on vastuolus õigusaktidega. Keelatud tegevuste tuvastamisel on ülikoolil õigus piirata kasutaja ligipääs Mahara keskkonda.

3.5. Keelatud tegevuste all peetakse silmas muuhulgas, kuid mitte ainult, Mahara ülekoormamist päringutega, ebaturvalise/ebaseadusliku sisu lisamist süsteemi, süsteemi tahtlikult viirustega nakatunud failide üleslaadimist, ebaviisaka tagasiside või kommentaaride esitamist, autoriõiguste rikkumist, teiste kasutajate kontodele ligipääsu üritamist või mistahes viisil vms etteheidetavat käitumist või sellisele käitumisele kaasa aitamist kasutaja poolt.

3.6. Mahara kasutaja saab e-posti teel Mahara kasutamisega seotud teateid. Teadete edastamise e-postile saab kasutaja oma konto seadetes välja lülitada (Keela e-post -> Jah).

3.7. Kasutajal on konto seades võimalik määrata sõprade lisamise ja sõnumivahetuse reeglid teiste kasutajatega.

3.8. Kasutaja on ise vastutav Mahara lehtede, kollektsioonide ja DigiCV sisu ning avalikustamise tingimuste eest.

3.9. Kui Mahara konto muutub mitteaktiivseks, siis ei ole kasutajal enam võimalik Maharasse siseneda ning oma e-portfooliot ning DigiCV-d muuta. Soovitame kasutajal enne ülikoolist lahkumist salvestada e-portfoolio oma isiklikku arvutisse, et seda oleks võimalik ka edaspidi kasutada. Salvestamine toimub Portfoolio lehel Ekspordi lipiku kaudu.

IV. Ülikooli õigused, kohustused ja vastutus

4.1. Ülikoolil on õigus kasutada Maharat ülikooli õppe-, teadus- ja administratiivtöö eesmärkidel. Teenust pakutakse 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas, v.a ülikooli poolt teatatud hooldusaegadel. Teenuse toimimine tagatakse vastavalt infotehnoloogiateenuste kataloogis kehtestatud ja kirjeldatud tingimustele.

4.2. Ülikoolil on kohustus tagada Mahara kasutamise õigus üliõpilastele, täiendusõppijatele ja töötajatele ning hoida ära õigustamata isikute ligipääs Maharale.

4.3. Ülikoolil on õigus kasutusmugavuse suurendamise eesmärgil liidestada Maharat Moodle’i õpikeskkonnaga jt ülikooli poolt kasutatavate teenustega (näiteks ÕIS, ETIS, personali andmebaas).

4.4. Ülikoolil on õigus teha kasutustingimustes ühepoolselt muudatusi, teavitades sellest kasutajaid kui nad peale muudatuse tegemist esimest korda Maharasse sisse logivad.

4.5. Maharat kasutatakse üksnes üle turvalise ühenduse (HTTPS).

4.6. Mahara on majutatud ülikooli poolt hallatavates ja Eesti territooriumil asuvates serverites.

4.7. Mahara serverite ja andmebaasi tarkvara varustatakse jooksvalt ajakohaste turvauuendustega.

4.8. Hoolduste läbiviimiseks rakendatakse hooldusaknaid, mille kohta tuuakse täpsem teave Mahara avalehel. Hooldusakende ajal on Mahara kasutamine tõkestatud või piiratud. Planeeritud katkestused toimuvad üldjuhul väljaspool tööaega. Kui planeeritud katkestus kestab kauem kui 15 minutit, teavitatakse kasutajad sellest Mahara avalehel.

4.9. Mahara varundamine toimub regulaarselt.

4.10. Ülikool pakub kasutajatele Mahara kasutamisega seotud kasutajatuge e-posti eope@ut.ee teel.

4.11. Ülikool ei vastuta kasutajate poolt Maharasse üleslaaditud materjalide sisu eest.

4.12. Ülikool ei vastuta Mahara toimimise tõrgete eest, mis on põhjustatud ülikooli kontrolli alt väljas olevatest asjaoludest.

V. Isikuandmete kaitse

5.1. Ülikool töötleb vastutava töötlejana isikuandmeid vaid kasutajatele kontode loomise võimaldamiseks vastavalt Ülikooli andmekaitsetingimustes väljatoodule.

5.2. Mahara paremaks ja efektiivsemaks toimimiseks kasutatakse veebilehitsejasse salvestatavaid küpsiseid. Mahara kasutamiseks tuleb kindlasti lubada seansiküpsis, mis haldab sisselogitust Maharas liikudes. Kui logitakse välja või suletakse veebilehitseja, siis see küpsis kustutatakse automaatselt veebilehitsejast ja serverist. Analüütika ja kasutajakogemuse parandamise eesmärgil kasutatakse Maharas Google Analytics'i küpsiseid, mis koguvad andmeid kasutajate sessioonide ning tegevuste kohta. Google Analytics andmeid hoitakse kaks aastat. Lisaks kasutatakse Maharas keeleseade ja kasutajanime salvestamise küpsiseid. Maharas kasutatavates küpsistes isikuandmeid ei salvestata.

5.3. Maharas kasutatakse isikuandmeid ainult sel eesmärgil, milleks kasutaja ise loa annab.

Mahara kasutaja saab ise määrata, milliseid isikuandmeid ta teiste kasutajatega jagab. Vaikimisi näeb tavakasutaja ainult teiste kasutajate nime ja vaikimisi määratud profiilipilti.

5.4. Maharas on tagatud mis tahes isikuandmete ja loodud sisu säilitamine. Takistatud on mitteautenditud kasutajate juurdepääs olemasolevatele portfooliotele (kui portfoolio pole kasutaja enda poolt avalikuks muudetud) ning nende avalikustamine või muutmine kellegi teise poolt.

5.5  Ülikool võib töödelda kõiki Maharas sisalduvaid isikuandmeid Mahara kasutajatoe pakkumiseks ning Mahara kasutamise analüüsimiseks teenuse kvaliteedi ja kasutusmugavuse tõstmise eesmärkidel.

Kui märkate mis tahes Mahara kasutustingimuste rikkumist, siis võtke palun kohe ühendust Mahara haldajatega e-posti eope@ut.ee teel.

 

Mahara terms and conditions of use

To use the University of Tartu’s Mahara service, you have to agree to the following terms and conditions of use. Further information: eope@ut.ee.

I. General

1.1. The University of Tartu’s Mahara is an open-source e-portfolio environment located at https://mahara.ut.ee.

1.2. Mahara is administered by the University of Tartu (‘university’), who provides the opportunity to use Mahara to the university employees, students and continuing education learners for creating electronic portfolios (e-portfolios) and digital CVs (DigiCVs).

1.3. The users of Mahara are natural persons who hold a Mahara user account.

1.4. Users can use Mahara only if they agree to all terms and conditions of use.

1.5. The use of Mahara is possible only by means of a personal user account, which enables user identification. Mahara can be accessed from the Mahara home page with the username and password for the university’s computer system or via Moodle (https://moodle.ut.ee).

II. Creating and deleting a Mahara account

2.1. Users cannot create user accounts for themselves in Mahara. University employees and students can enter Mahara with their username and password for the university’s computer network or via Moodle.

2.2. For learners who participate in partly or fully web-based continuing education courses, a Moodle account is created based on the personal information (name and surname, email address, personal ID code) they provide upon registration to the course. This enables them to enter Mahara via Moodle.

2.3. Mahara users do not need to provide any additional information to use Mahara. The user’s name and surname, email address, and username are transferred to Mahara from the central database of the university. If the user enters Mahara via Moodle, the photo on the Moodle user account (if available in Moodle) is transferred to the Mahara account. If desired, the user can delete the photo from their Mahara profile and/or upload a new photo. Each user is personally responsible for the disclosure of personal data in the e-portfolio or DigiCV.

2.4. The accounts of degree-seeking students (learners of a professional higher education, bachelor’s, master’s or doctoral curriculum or the integrated curriculum of bachelor’s and master’s study) and university employees will remain active in the Mahara database until the end of their studies or employment relationship. The accounts will become inactive after the user graduates from the university or the user’s employment contract with the university is terminated.

2.5. The Mahara accounts of continuing education learners will be active until the users hold their Moodle account. The continuing education learners’ Moodle user accounts are retained in the Moodle database as long as the continuing education learner is involved in a Moodle course. Accounts are deleted from the Moodle database once a year in July, and this affects the accounts of users who are not involved in any Moodle courses and who have not logged in to Moodle within the last 365 days. After the Moodle account of a continuing education learner is deleted, the continuing education learner can no longer enter Mahara.

2.6. In Mahara, user accounts will be retained even after the user account of the university’s computer network becomes inactive or is deleted or the Moodle account of a continuing education learner is deleted. Users are entitled at any time to request that the university delete their account in Mahara by sending the request to eope@ut.ee.

2.7. The account and all the data related to the account in Mahara are deleted within two weeks after receiving the respective request. If a deleted user has contributed content to Mahara groups (e.g. forum postings, files uploaded or pages created in the group), such content will be available after the account is deleted but is anonymised (the contributor’s name is displayed as “Deleted user”).

III. Rights, obligations and liability of the user

3.1. In Mahara, users can create a DigiCV (import data from UT SIS and employee database or ETIS), keep a diary, upload files, do group work, consolidate data into pages, combine pages into collections, publish single pages or collections or present them for assessment in Moodle. E-portfolios may contain text, images, audio and video clips, and other materials (e.g. document files).

3.2. Mahara is used for academic, research and administrative purposes and the user is responsible for the proper and legal use of the content of the pages. Files and other content that uploaded to Mahara are protected pursuant to the Copyright Act of Estonia. The user is responsible for having the licences for the use of works by other authors. plagiarism Cases of are dealt with in accordance with the regulations of the university.

3.3. When using the Mahara account, users undertake to take all measures to prevent third persons from accessing their account (e.g. change of password). In case of risk, Mahara help desk must be notified by email to eope@ut.ee.

3.4. Any activities that may damage the operation of Mahara or are contrary to the law are prohibited upon using Mahara. If prohibited activities are detected, the university is entitled to restrict the user’s access to the Mahara environment.

3.5. Examples of prohibited activities include, but are not limited to, overloading Moodle with queries, uploading unsafe or illegal content to the system, deliberately uploading virus-infected files to the system, rude feedback or comments, copyright violations, attempts to access other users’ accounts, or any other objectionable conduct or contribution to such conduct by the user.

3.6. Mahara users receive email notifications related to using Mahara. Email notifications can be switched off in account settings (Disable e-mail notifications -> Yes).

3.7. In the account settings, users can specify the rules for adding friends and messaging with other users.

3.8. Users are personally responsible for the terms and conditions of the content and the publication of Mahara pages, collections and DigiCV.

3.9. When a user’s Mahara account becomes inactive, the user can no longer enter Mahara and change the e-portfolio and DigiCV there. We recommend users, before they leave the university, to save their e-portfolio to their personal computer for future use. The portfolio can be saved using the Export tag on Portfolio.

IV. Rights, obligations and liability of the university

4.1. The university has the right to use Mahara for the purpose of teaching and studies, research and administrative work at the university. The service is provided 24 hours per day and 7 days per week, except during maintenance as notified by the university. The operation of the service is guaranteed according to the terms and conditions established and described in the IT services catalogue.

4.2. The university must ensure that students, continuing education learners and employees have the right to use Mahara, and prevent unauthorised persons from gaining access to Mahara.

4.3. To improve user convenience, the university has the right to connect Mahara to the Moodle learning environment and to other services used by the university (e.g. SIS, ETIS, employee database).

4.4. The university is entitled to unilaterally make changes in the terms and conditions for use, by informing users of such changes when they log in to Mahara for the first time after the changes.

4.5. Mahara is only used over a secure connection (HTTPS) .

4.6. Mahara is hosted by servers that are administered by the university and located in the territory of Estonia.

4.7. Security updates are regularly provided to the Mahara servers and database software.

4.8. Maintenance windows are scheduled to perform maintenance. Further information on maintenance windows is provided on the Mahara home page. During maintenance windows, access to Mahara is disrupted or limited. Scheduled interruptions generally take place outside of working hours. If a scheduled interruption lasts longer than 15 minutes, users are notified of it on the Mahara home page.

4.9. Mahara is regularly backed up.

4.10. The university provides user support to Mahara users by email eope@ut.ee.

4.11. The university is not responsible for the content uploaded to Mahara by users.

4.12. The university is not responsible for Mahara’s malfunctions, which are caused by circumstances that are beyond the control of the university.

V. Protection of personal data

5.1. As controller, the university processes personal data only to enable the creation of user accounts pursuant to the university’s data protection policy.

5.2. For better and more effective operation of Mahara, cookies are stored in the web browser. When using Mahara, you must definitely allow the session cookie, which manages user logon when navigating in Mahara. When you log out or close the web browser, the cookie is automatically deleted from the browser and the server. For the purpose of analytics and improvement of user experience, Mahara uses the Google Analytics’ cookies, which collect data on users’ sessions and activities. Google Analytics’ data are stored for two years. In addition, Mahara uses cookies for storing language settings and the username. No personal data are stored in cookies used by Mahara.

5.3. Mahara uses personal data solely for the purpose for which the user has given permission. Mahara users can determine themselves, which personal data they share with other users. By default, a regular user can only see other users’ name and default profile picture.

5.4. Mahara guarantees the preservation of any personal data and created content. Non-authenticated users cannot access the portfolios (unless the user has made the portfolio public), and portfolios cannot be made public or edited by anyone else.

5.5. The university may process all personal data included in Mahara for providing Mahara user support and for analysing the use of Mahara for the purpose of enhancing service quality and user convenience.

If you notice a breach of the terms and conditions of use of Mahara, please immediately contact Mahara administrators by email eope@ut.ee.